Báo cáo Vấn đề hoặc Nộp đơn Khiếu nại

Mẫu Khiếu nại cho Hội viên

Start
Số ID Hội viên SFHP 11 chữ số.

  


Please provide your phone number and/or email address so that we can contact you regarding this issue.

  Yêu cầu khiếu nại cấp tốc:
 
  Vui lòng mô tả lý do tại sao việc chờ chúng tôi trả lời quá ba ngày sẽ có hại cho sức khỏe của quý vị (nếu cần thì viết vào tờ khác và đính kèm theo đơn). Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn cho khiếu nại hoặc kháng nghị cấp tốc.


Thông báo Quan trọng Từ Sở Quản lý Chăm sóc Sức khỏe

Sở Y tế Điều quản California chịu trách nhiệm điều chỉnh các chương trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu có khiếu nại đối với chương trình bảo hiểm sức khỏe của mình, thì trước hết quý vị nên gọi điện đến chương trình bảo hiểm sức khỏe theo số 1 (800) 288-5555 hoặc 1 (415) 547-7800 và sử dụng quy trình khiếu nại của chương trình bảo hiểm sức khỏe trước khi liên lạc với sở. Khi sử dụng quy trình khiếu nại này, quý vị không bị mất bất kỳ quyền hợp pháp hoặc biện pháp giải quyết nào có thể có dành cho quý vị. Nếu cần giúp giải quyết một khiếu nại liên quan tới trường hợp cấp cứu, một khiếu nại chưa được chương trình sức khỏe của quý vị giải quyết thỏa đáng hoặc đã quá 30 ngày mà khiếu nại vẫn chưa được giải quyết, thì quý vị có thể gọi cho sở để được trợ giúp. Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện để yêu cầu Duyệt xét Y khoa Độc lập (IMR). Nếu quý vị hội đủ điều kiện cho IMR, quy trình IMR sẽ tiến hành kiểm tra khách quan về các quyết định y khoa của một chương trình bảo hiểm sức khỏe liên quan tới sự cần thiết về mặt y tế của dịch vụ hoặc biện pháp điều trị được đề nghị, các quyết định về bảo hiểm cho các biện pháp điều trị mang tính chất nghiên cứu hoặc thử nghiệm và các tranh chấp về việc thanh toán cho các dịch vụ y tế khẩn cấp hoặc cấp cứu. Sở cũng có một số điện thoại miễn phí (1-888-HMO-2219) và đường dây TDD (1-877-688-9891)dành cho người khiếm thính và khiếm thanh. Trang Web trên Internet của sở http://www.hmohelp.ca.gov có mẫu khiếu nại, mẫu đơn yêu cầu IMR và các hướngdẫn trực tuyến.