Báo cáo Vấn đề hoặc Nộp đơn Khiếu nại

Trở về

Mẫu Khiếu nại cho Hội viên

Start
Số ID Hội viên SFHP 11 chữ số.

  


Vui lòng cung cấp số điện thoại và / hoặc địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn về vấn đề này.

  Yêu cầu khiếu nại cấp tốc:
 
  Vui lòng mô tả lý do tại sao việc chờ chúng tôi trả lời quá ba ngày sẽ có hại cho sức khỏe của quý vị (nếu cần thì viết vào tờ khác và đính kèm theo đơn). Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn cho khiếu nại hoặc kháng nghị cấp tốc.

Thông báo Quan trọng Từ Sở Quản lý Chăm sóc Sức khỏe

California Department of Managed Health Care chịu trách nhiệm quản lý các chương trình bảo hiểm của dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu có khiếu nại đối với chương trình bảo hiểm sức khỏe của mình, thì trước hết quý vị nên gọi cho chương trình sức khỏe của quý vị theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 và sử dụng quy trình khiếu nại của chương trình sức khỏe đó trước khi liên lạc với sở. Khi sử dụng thủ tục khiếu nại này, quý vị không bị mất bất kỳ quyền hợp pháp hoặc biện pháp giải quyết nào có thể có cho quý vị. Nếu quý vị cần giúp giải quyết một khiếu nại liên quan tới trường hợp cấp cứu, một khiếu nại chưa được chương trình sức khỏe của quý vị giải quyết thỏa đáng hoặc quá 30 ngày khiếu nại vẫn chưa được giải quyết, quý vị có thể gọi cho sở để được trợ giúp. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện để yêu cầu Xét duyệt Y khoa Độc lập (IMR). Nếu quý vị đủ điều kiện để yêu cầu IMR, quy trình IMR sẽ xem xét một cách khách quan các quyết định y khoa của một chương trình bảo hiểm sức khỏe liên quan tới dịch vụ hoặc biện pháp điều trị được đề xuất cần thiết về mặt y tế, các quyết định bảo hiểm cho các biện pháp điều trị mang tính chất nghiên cứu hoặc thử nghiệm cũng như các tranh chấp về việc thanh toán cho các dịch vụ y tế cấp cứu hoặc khẩn cấp. Sở này cũng có một số điện thoại miễn cước 1(888) 466-2219 và đường dây TTY 1(877) 688-9891 cho người khiếm thính hoặc khiếm thanh. Trang web trên Internet của sở www.dmhc.ca.gov có mẫu đơn khiếu nại, mẫu đơn đăng ký IMR và các hướng dẫn trực tuyến.