Đăng ký nhận
Thông tin & Thông báo


Cho SFHP Medi-Cal & Healthy Workers HMO Hội viên

*Bắt buộc.

 

 

Nhập Số Thẻ Hội viên 11 Chữ số của Quý vị  

 

 

Khi gửi thông tin liên hệ và tùy chọn của mình, tôi đồng ý nhận thông tin và thông báo từ San Francisco Health Plan qua email, tin nhắn văn bản, cuộc gọi trực tiếp và/hoặc cuộc gọi được ghi âm sẵn bằng điện thoại di động của tôi. Điều này có thể bao gồm thông tin về quyền lợi của tôi, nhà cung cấp, tính đủ điều kiện, lời nhắc chăm sóc phòng ngừa, giáo dục sức khỏe, nguồn lực cộng đồng, khảo sát hội viên và các thông tin liên lạc khác liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe của tôi.